شرایط و ضوابط :

  • کلیه مطالب موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت شرایط و ضوابط سایت، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.
  • عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.
  • استفاده‌ی هم‌زمان چند کاربر از یک حساب کاربری تخلف است و درصورت تشخیص، برنامه‌ی کی هنرپیشه است ،مجاز است حساب کاربری فرد را بدون اطلاع‌رسانی قبلی متوقف کند.
  • درصورتی که شرکت‌کنندگان به هر دلیل از شرکت در مسابقه‌ منصرف شوند، حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌کنند و این حق را به مسابقه می‌دهند تا نفر بعدی را جایگزین کند.
  • درصورتی که کارشناسان برنامه تشخیص دهند که کاربری قصد ایجاد اختلال در اپلیکیشن، سایت، نقض قوانین مسابقه‌ و انجام هر تخلف دیگری را داشته است، این برنامه مجاز است حساب کاربری فرد را بدون اطلاع‌رسانی قبلی متوقف کند و شخص موردنظر برای تعیین خسارت و پرداخت آن به مسابقه کی هنرپیشه است، به مراجع قانونی معرفی خواهد شد.